Voorjaarsnota 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussentijdse rapportage over 2019 aan en de eerste tussentijdse rapportage in deze ‘nieuwe’ vorm. In deze Voorjaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met maart weer.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Voorjaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke eerste stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt dat het principe; ‘ omdat het pas drie maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor wanneer de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben, de begroting te wijzigen’. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota 2019 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Wijzigingen op het gebied van vastgoed leiden tot wijzigingen op meerdere taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De algemene toelichting is opgenomen in taakveld 0.3 (beheer overige gebouwen en gronden). De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht.

De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -.

ga terug