Voorjaarsnota 2019

Begrotingswijziging

LASTEN

BATEN

Nr

PROGRAMMA

Mutaties bestaande ramingen

Mutaties bestaande ramingen

omschrijving

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

0

Bestuur en ondersteuning

111.730

76.720

76.720

76.720

322.922

16.787

16.787

16.787

1

Veiligheid

22.496

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

2

Verkeer en vervoer

25.000

0

0

0

48.000

0

0

0

3

Economie

45.000

0

0

0

32.000

-13.000

-13.000

-13.000

4

Onderwijs

-35.865

-55.865

-55.865

-55.865

-55.865

-55.865

-55.865

-55.865

5

Sport, cultuur en recreatie

220.125

200.900

50.900

50.900

-10.721

10.900

10.900

10.900

6

Sociaal domein

394.873

-25.000

-25.000

-25.000

243.653

-13.000

-13.000

-13.000

7

Volksgezondheid en milieu

220.300

37.300

37.300

37.300

201.500

7.300

7.300

7.300

8

Wonen en bouwen

34.493

0

0

0

-16.205

0

0

0

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming

1.038.152

234.055

84.055

84.055

785.284

-26.878

-26.878

-26.878

MUTATIES RESERVES

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo mutaties na resultaatbestemming

1.038.152

234.055

84.055

84.055

785.284

-26.878

-26.878

-26.878

SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING

252.868

260.933

110.933

110.933

(+ = nadelig       - = voordelig)