Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

P5 Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Sport en cultuur dragen bij aan een hoogwaardig leefklimaat en saamhorigheid  in Wassenaar;

Gezonde, betrokken en actieve inwoners en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken;

Een zo breed en divers  mogelijk cultuur- en sportaanbod in Wassenaar behouden en versterken met een teruglopend subsidiebudget;

Een ondernemende, betaalbare en toekomstbestendige bibliotheek voor alle inwoners;

Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten;

Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar.

Lasten

Begroot € -6.341
Voorgestelde wijziging € -220
Begroting na wijziging € -6.561
ga terug