Voorjaarsnota 2019

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

2019

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting 2019

194

126

1.229

9

387

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

-86

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

108

126

1.229

9

387

Wijzigingen voorjaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

211

-60

-60

-60

-60

P1 Veiligheid

-2

20

20

20

20

P2 Verkeer en vervoer

23

P3 Economie

-13

-13

-13

-13

-13

P4 Onderwijs

-20

P5 Sport, cultuur en recreatie

-231

-190

-40

-40

-40

P6 Sociaal Domein

-151

12

12

12

12

P7 Volksgezondheid en milieu

-19

-30

-30

-30

-30

P8 Wonen en bouwen

-51

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019

-253

-261

-111

-111

-111

Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

-144

-135

1.118

-102

276

ga terug