Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

5.6 Media

5.6.1

Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek

5.6.2

Regie voeren op bibliotheekfunctie

5.6.3

Aandacht hebben voor laaggeletterdheid

De ingezette lijn van een grotere samenwerking tussen de bibliotheek en haar netwerk op de verschillende terreinen, waaronder met name ook het sociaal domein, wordt in 2019 voortgezet.
Door de Wassenaarse bibliotheek is het taalhuis opgezet die zich in haar programma voornamelijk richt op volwassen laaggeletterden. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs, geregeld per arbeidsmarktregio.

5.6.4

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

Lasten

Begroot € -664
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -664
ga terug