Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

5.7.1

Verbeteren van de groene kwaliteit in het centrum

Conform raadsbesluit van januari 2018 is de planvorming voor het Berkheiveld uitgewerkt en afgerond. Vanwege prioritering bij de begroting van 2019 is de benodigde investering voor de herinrichting komen te vervallen.

5.7.2

Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het groen in Wassenaar, Wassenaar als Landgoed aan Zee

5.7.3

Het met partners vitaal en authentiek houden van het buitengebied Duin, Horst en Weide, het strand en de landgoederenzones

5.7.4

Inzetten op kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van Valkenburg

Enkele belangrijke kaders voor de herontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg zijn vastgelegd in de Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg (BA). De totstandkoming van de Bestuurlijke afspraken heeft meer tijd gekost dan voorzien. Nu de BA op 26 maart 2019 zijn vastgesteld, kan gestart worden met de gebiedsuitwerking Groene Zone. Ook zal Wassenaar in overleg met betrokken partijen concreter invulling geven aan de kaders uit de BA, zoals o.a. de indicatieve begrenzing van de Groene Zone.

5.7.5

Versterken biodiversiteit

Bij vervanging van het openbaar groen wordt het verbeteren van de biodiversiteit meegenomen. Het uitgangspunt is dat minimaal 50% van de aanplant interessant is voor insecten (bij-vriendelijk). In de afgelopen winterperiode was ruim 60% van de nieuwe aanplant van bomen en heesters bij-vriendelijk. Verder zijn in de buurt de Kieviet en in park De Paauw bij-vriendelijke bloembollen geplant.  

Lasten

Begroot € -3.427
Voorgestelde wijziging € -116
Begroting na wijziging € -3.543
ga terug