Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Valkenburg

Portefeuillehouder

Kees Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Helena Meijer

Begindatum

1-1-1999

Verwachte einddatum

Stakeholders

Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk

Omschrijving project

Voormalig vliegveld Valkenburg wordt door Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf getransformeerd tot woonwijk en kennisintensieve werklocaties, grenzend aan en onderdeel van de Groene Zone.

Belang voor de gemeente

Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo breed mogelijke Groene Zone inclusief ecologische verbinding. We proberen te bewerkstelligen dat de ontsluiting van de nieuwbouwwijk niet via de N441 plaatsvindt en het sluipverkeer op de N441 zoveel mogelijk wordt ontmoedigd.

Betrokkenheid gemeente

Wassenaar is verantwoordelijk voor de uitwerking en inrichting van de Groene Zone en neemt het voortouw in het betrekken van stakeholders en belanghebbenden bij de uitwerking. Daarnaast neemt Wassenaar deel aan het bestuurlijk 4-partijenoverleg om zijn belangen te behartigen in de integrale gebiedsontwikkeling Valkenburg.

Planning

De Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg zijn op 26 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt tot aan de zomer gewerkt aan een ontwikkelprogramma als eerste stap in de gebiedsuitwerking Groene Zone.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Afhankelijkheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen.

Vertraging; andere visie.

In overleg blijven, goede gouvernance.

Onvoorziene omstandigheden.

Onvoldoende capaciteit met vertraging tot gevolg.

Indien noodzakelijk extra capaciteit inhuren.

Weinig draagvlak voor de Bestuurlijke afspraken.

Weinig betrokkenheid of weerstand bij ontwikkeling Groene Zone.

Goede communicatie en het betrekken van de raad middels de raadswerkgroep.


Afbeelding project Valkenburg