Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

OGB

Startdatum project

1-12-2017

Rapportageperiode

1-1-2019

31-3-2019

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

31-12-2020

Peildatum rapportage

27-3-2019

Omschrijving project

Dit project beslaat het gehele rijksmonument de historische buitenplaats De Paauw met het raadhuis en het omliggende park (15 hectare). Zowel in het raadhuis als park is er sprake van achterstand in het onderhoud. Voor de buitenzijde van het raadhuis en het park heeft de raad besloten over te gaan tot grootschalige onderhoudswerkzaamheden, welke mede door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland in het kader van het maatregelenpakket erfgoedlijnen mogelijk zijn gemaakt.  

Het project bestaat feitelijk uit drie onderdelen:

  1. herstel park inclusief Raadhuislaan
  2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis;
  3. duurzaam exploitatiemodel.

1. herstel park
Op basis van de cultuurhistorische waarden van het park samen met inwoners komen tot een visie voor het park de Paauw waarin deze waarden worden hersteld en/of versterkt.  Deze visie vertalen naar uitvoeringsmaatregelen en borgen door middel van een beheerplan.

2. herstel van de buitenzijde van het raadhuis
In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) is een geschikte afwerking van de gevel bepaald. De gevel van het Raadhuis wordt hersteld in de historisch passende Bentheimer zandsteen tint.

3. duurzaam exploitatiemodel:
Om te komen tot een duurzaam exploitatiemodel voor de buitenplaats de Paauw, worden diverse opties van gebruik en eigendom in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Om ook de beplanting in de kwekerij te vervangen en de historische oprijlaan naar het raadhuis uit te voeren in een zandkleur die past bij de historische uitstraling is een subsidie van € 40.000 verkregen van de Provincie Zuid-Holland om de meerkosten te dekken (budgetneutraal).

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

herstel park: €    490.000
herstel buitenzijde raadhuis: €  2.815.000
exploitatiemodel: € 90.000
Totaal € 3.355.000

Verleend krediet

3.355.000

Besteed tot peildatum

1.613.842

Verplichtingen (geregistreerd)

1.225.334

Restant krediet voor afronding

515.824

Dekking

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Het herstel van het park en het onderzoek voor een duurzame exploitatie lopen volgens planning. Het onderdeel herstel buitenzijde heeft vertraging opgelopen, waardoor de planning voor het herstel van de Raadhuislaan naar achteren schuift.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2019

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

1622

Besteed tot peildatum

420