Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Havenkanaal

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

21-11-2016

Rapportageperiode

21-11-2016

1-4-2019

Projectfase

Ontwerpfase

Einddatum project

31-12-2026

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Verbeteren beeldkwaliteit Havenkanaal, van de kop van de haven aan de Oostdorperweg tot en met De Princehaven aan de Wassenaarse Wetering.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Bestemmingsplan Dorpshaven en ontwerp herinrichting openbare ruimte langs gehele havenkanaal.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet wordt bij de jaarrekening 2018 afgesloten.

Verleend krediet

165.000

Besteed tot peildatum

158.000

Verplichtingen (geregistreerd)

7.000

Restant krediet voor afronding

0

Dekking

Voor de benodigde vervolgonderzoeken voor het voorontwerp en voor de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte is nog geen budget beschikbaar gesteld.

Bedrag dekking

165.000

Tijd

Planning

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage in najaar 2019. Vanwege het ontbreken van een budget voor de openbare ruimte wordt hiervoor nog geen definitief ontwerp uitgewerkt.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2018

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2026

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

2100

Besteed tot peildatum

1600