Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Rijnlandroute

Portefeuillehouder

Klaver

Ambtelijk aanspreekpunt

Van Leeuwen

Begindatum

3-11-2013

Verwachte einddatum

31-12-2022

Stakeholders

Provincie Zuid-Holland

Omschrijving project

De Rijnlandroute is een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.

Belang voor de gemeente

Verbetering van de doorstroming en hierdoor de regionale bereikbaarheid. Gedeeltelijke ontlasting van de A44/N44.

Betrokkenheid gemeente

Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder en het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg.

Planning

Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. Voor het project is het van belang dat gestart kan worden met het boren van de tunnel in juni 2019. Voor de meer concrete planning wordt verwezen naar de website van Comol5.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afbeelding Rijnlandroute