Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Portefeuillehouder

Klaver

Ambtelijk aanspreekpunt

Eenink Romanenkova

Begindatum

1-1-2013

Verwachte einddatum

31-12-2020

Stakeholders

Rijkswaterstaat, als zijnde eigenaar en wegbeheerder van de Zijdeweg en de kruispunten met de N14 en de N44. Gemeente. Bewoners Kerkehout en bestuurders van motorvoertuigen in het algemeen

Omschrijving project

Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.

Belang voor de gemeente

Goede Ruimtelijke ordening, veiligheid en wet- en regelgeving.

Betrokkenheid gemeente

Beperkt. Planologisch is het geregeld.

Planning

Proces en voortgang is afhankelijk van derden (van der Valk).

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering.

Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst.

Handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.