Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Generaal Winkelmanlaan

Portefeuillehouder

Wassenaar

Ambtelijk aanspreekpunt

Van Leeuwen

Begindatum

25-11-2013

Verwachte einddatum

31-12-2019

Stakeholders

Waaijer projectontwikkelaar

Omschrijving project

Extra woningaanbod voor de gemeente. Energieneutraal gebouw (voorbeeldproject). Verbetering van de openbare ruimte in het gebied.

Belang voor de gemeente

Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt. Daarnaast herinrichting van de openbare ruimte.

Betrokkenheid gemeente

Het proces verkoop en herontwikkeling van de grond is (financieel) afgerond. Na de zomer wordt gestart met de herinrichting van de openbare ruimte. Het bestek hiervoor wordt momenteel voorbereidt in nauw overleg met de gemeente.

Planning

Oplevering gebouw 3e kwartaal 2019. Start werkzaamheden herinrichting openbare ruimte 3e kwartaal 2019.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Vertraging herinrichting openbare ruimte.

Verkeer- en parkeeroverlast

Monitoring en zorgvuldige communicatie richting omwonenden.

Afbeelding project Generaal Winkelmanlaan