Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1

Verbeteren van de doorstroming en afname van sluipverkeer binnen Wassenaar

Door de recente wegwerkzaamheden is de kwetsbaarheid van ons wegennet weer duidelijk geworden. Daardoor is het voornemen uitgesproken om een onderzoek uit te voeren naar versterking van de robuustheid van dit net. Ook de inwoners en ondernemers vragen regulier aandacht voor de doorstroming en het gebruik van het wegennet, zoals bijvoorbeeld de recente petitie van de Werkgroep Keer Verkeer. Onderzocht moet worden waar de robuustheid te kort schiet, hoe het wegennet robuuster kan worden gemaakt of hoe we het aantal verkeersbewegingen op het wegennet beduidend kunnen verminderen (o.a. door afname sluipverkeer). Uitgangspunt zal een situatie moeten zijn met een aangelegde en functionerende RijnlandRoute. De oplevering van het onderzoek staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Over de precieze uitwerking gaan we in gesprek met de WODV. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

2.1.2

Verbeteren van de verkeersveiligheid van Wassenaar

De vraag vanuit de samenleving neemt (nog steeds) toe. Daardoor worden zaken die zijn opgepakt niet afgesloten. Na herinrichting volgen opnieuw vragen over de keuzes die zijn gemaakt en toelichting, nader onderzoek of heroverweging wordt meer en meer gevraagd om draagvlak voor de maatregelen te krijgen. De herinrichting van de Joh. de Wittstraat is daarvan een voorbeeld, maar het speelt op diverse vlakken. Ook de begeleiding van private ontwikkeling (bijvoorbeeld de ontwikkeling ANWB), de opdracht voor verduurzaming van mobiliteit en het verstevigen van onze positie binnen de MRDH neemt meer tijd. Door dit gegeven komen we niet of nauwelijks toe aan de grotere projecten (uitvoering coalitieakkoord) en zijn achterstanden ontstaan bij de verkeersbesluiten. De komende tijd willen we achterstanden inlopen, ruimte creëren voor het oppakken en afronden van de grotere projecten en adequaat werkzaamheden uitvoeren als ten behoeve van draagvlak extra (kleine) maatregelen nodig zijn. Over de precieze uitwerking gaan we in gesprek met de WODV. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

2.1.3

De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden

In 2019 wordt het beheerplan schoon aan de raad voorgelegd. Het plan brengt in beeld welke maatregelen tegen welke kosten worden uitgevoerd om de buitenruimte schoon te houden.

Lasten

Begroot € -3.840
Voorgestelde wijziging € -25
Begroting na wijziging € -3.865
ga terug