Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.

5.3.1

Faciliteren waar dat nodig is, passend binnen de beleidsdoelen en mogelijkheden van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur

In voorbereiding op nieuw landelijk cultuurbeleid zijn steden en regio's door de minister van OCW uitgenodigd om een cultureel profiel op te stellen. Dit heeft onder meer geleid tot een Regioprofiel Haaglanden. Onderdeel van dit profiel is de proeftuin Cultuuranker methodiek. Een methodiek van de gemeente Den Haag.
De gemeente Wassenaar is geïnteresseerd in de Cultuuranker methodiek en wil deze proeftuin, indien de middelen voor de proeftuin door het Rijk worden gematcht, benutten om, in lijn met het coalitieakkoord 2018-2022 Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk, inwoners en instellingen te stimuleren om meer in gezamenlijkheid aan cultuur in Wassenaar vorm te geven. In die zin wordt de Cultuuranker methodiek gezien als een mogelijk vliegwiel. Ook wordt de methodiek en de samenwerking met de regio gezien als een kans om het contact tussen instellingen te bevorderen en zodoende de uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerking en meer vraaggericht denken te bevorderen. Voor de vormgeving van de Cultuuranker methodiek in Wassenaar is een verdere uitwerking nodig, met beoogde partners wordt hierover het gesprek aangegaan.

Lasten

Begroot € -366
Voorgestelde wijziging € -15
Begroting na wijziging € -381
ga terug