Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71.1

De middelen voor zorg en ondersteuning effectief en efficiënt inzetten

Op 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht zijn inkomen, €17,50 per vier weken betaalt aan eigen bijdrage voor de Wmo. In de begroting is een stijging in de uitgave voorzien als gevolg van het abonnementstarief. Deze stijging is nog niet te zien in de cijfers van de eerste drie maanden van 2019. We komen hierop terug in de najaarsnota.

6.71.2

Lokaal zorg en ondersteuning bieden

In april is de pilot Buurtcirkel gestart. Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers, die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving. Deze pilot maakt onderdeel uit van de voorbereiding van de overkomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2021.

Lasten

Begroot € -2.768
Voorgestelde wijziging € 30
Begroting na wijziging € -2.738
ga terug