Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

7.3 Afval

7.3.1

Optimaliseren van de afvalinzameling

7.3.2

In beeld brengen of de ingezette afvalscheidingsmethodiek "Grip op Grondstoffen" bijsturing vraagt

De gemeenteraad heeft in juni 2018 besloten om een pas op de plaats te maken met de uitvoering van het gescheiden inzamelen van grondstoffen. Er is een Quickscan uitgevoerd over bronscheiding versus nascheiding, waarvan de resultaten in februari met de raad zijn gedeeld. In de tweede helft van 2019 wordt hierover een voorstel aan de raad voorgelegd.

7.3.3

Heroriënteringsonderzoek naar de wijze van afvalbeheer

Het heroriënteringsonderzoek brengt de verschillende mogelijkheden voor het afvalbeheer in beeld en de daarbij behorende risico's en consequenties. In het 4e kwartaal wordt het onderzoek afgerond en vertaald naar een voorstel voor de raad.

Lasten

Begroot € -3.172
Voorgestelde wijziging € -190
Begroting na wijziging € -3.362
ga terug