Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1

Behoud en versterken van de woon en leefkwaliteit met gebruikmaking van de unieke kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van groen, economische kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en leefbaarheid

Addendum structuurvisie.
Om derden actief te faciliteren en verder vorm te geven aan de externe focus van het beleid werken we aan een verduidelijking van de structuurvisie Wassenaar 2025 “Landgoed aan zee”.  Dit is om de structuurvisie voor een ieder toegankelijk(er) te maken en de markt en inwoners te enthousiasmeren om in Wassenaar aan de slag te gaan.

Ruimtelijke kaders actueel houden.
Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat begint bij actuele ruimtelijke kaders. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures) doorlopen. Flexibiliteit en duurzaamheid krijgen aandacht binnen de integrale advisering. Bovendien blijven ruimtelijke kaders daarmee duidelijk en actueel.

Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een `ja, mits-gedachte’.
We oefenen al met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.
In aanloop naar de Omgevingswet oefenen we met het vormgeven van burgerparticipatie. De ervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor burgerparticipatie. Belangrijk is wel dat heel duidelijk moet zijn waar participatie wel over mag gaan en waar niet. De gemeente moet wel een zekere regie houden. Het toetsingskader voor Duindigt is een voorbeeld voor het formuleren van een ruimtelijk toetsingskader voor herontwikkeling waarbij we ontwikkelingen willen stimuleren en faciliteren en bovendien participatie een plek willen geven in de verdere planvoorbereiding.

Woningbouwprogrammering
In het vorige college (op 13 maart 2018) zijn kaders voor de woningbouwprogrammering vastgesteld en klaargelegd voor deze raad. In dat document is de woningbouwopgave geanalyseerd en is een voorstel gedaan voor de te hanteren kaders. Mede om duidelijkheid te scheppen naar onze partners voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de sociale opgave en om de opgave voor de afzonderlijke locaties in samenhang te bezien is een vervolgslag noodzakelijk. Ook de raad heeft hier behoefte aan om bijvoorbeeld een besluit te kunnen nemen over het afstoten van het O&O-gebouw. Een uitwerking naar de onderlinge samenhang van de mogelijke ontwikkellocaties is niet opgenomen in (de uitwerking van) het coalitieakkoord.  De bovengenoemde argumenten geven aan dat de uitwerking urgent wordt en dat we dit versneld willen oppakken. We gaan met de WODV in gesprek over de concrete uitvoering hiervan. De financiële consequenties verwerken we in de najaarsnota.

8.1.2

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij het havenkanaal

Zie projectrapportage Havenkanaal.

Lasten

Begroot € -749
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -749
ga terug