Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Sporthal Wassenaar

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

4-9-2017

Rapportageperiode

Projectfase

Initiatiefase

Einddatum project

5-9-2022

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan en een sporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Bureau BBN heeft in samenwerking met Drijver&Partners een variantenstudie uitgevoerd. Er is nog geen bestuurlijke besluitvorming over een voorkeursvariant. Draagvlak politiek en bij stakeholders ontbrak na opleveren rapportage.
Komende periode heeft als doel het gezamenlijk (met sportvertegenwoordiging) ontwikkelen van een variant (incl. exploitatie opzet) welke op draagvlak kan rekenen en realistisch is. Uitgangspunt is een combihal op de locatie van De Kieviten en een gymzaal aan de Burmanlaan.  Financiële kaders zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke kwaliteit van de te realiseren combihal. Besluitvorming over kaders moet nog plaatsvinden. Zorgpunt is gestegen bouwkosten.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Een voorbereidingskrediet zal onderdeel uitmaken van de voorziene raadsbesluitvorming dit voorjaar. Zorgpunt zijn de sterk gestegen bouwkosten.

Verleend krediet

50.000

Besteed tot peildatum

43.060

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

6.940

Dekking

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Het project kent een lange historie. Noodzakelijke raadsbesluitvorming over een voorkeursvariant is nog niet mogelijk gebleken.

  • Raadsvoorstel voorkeursvariant, exploitatieopzet en voorbereidingskrediet mei/juni 2019.
  • Opstellen functioneel en technisch PvE en voorbereiding aanbesteding Design&Built juni-september 2019
  • Aanbesteding Design & Built na raadsbesluitvorming medio oktober-november 2019.

Vastgestelde einddatum project

5-9-2022

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

5-9-2022

Capaciteit (interne uren)

Interim projectleider 8u week. Projectteam RO nog te bepalen.

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum