Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.3.1

Optimaliseren van het vastgoedbeheer

De ingezette optimalisatie van de vastgoedportefeuille wordt voortgezet, conform het vigerende accommodatiebeleid. Het proces om te komen tot kostendekkende huren is gestart. Om de kostendekkende huren te bepalen zijn gegevens nodig zoals onder andere verhuurbare vloeroppervlak en energielabels. Deze metingen moeten door gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd waardoor er eenmalig een bedrag van € 30.000 nodig is.

0.3.2

Verduurzamen van het vastgoed en besparen op energielasten

Het onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is gestart. Hierin wordt per pand in beeld gebracht aan welke eisen moet worden voldaan, de te nemen maatregelen inclusief raming en de besparing op de energielasten.

0.3.3

Een voorstel opstellen over de toekomst van de buitenplaats de Paauw

Zie projectrapportage

0.3.4

Afstoten van gebouwen die niet bijdragen aan gemeentelijke doelen en/of een wettelijke taak zijn

Voor de Warenar en het gemeentekantoor wordt besluitvorming voor de toekomst voorbereid. Conform het beheerplan vastgoed wordt bij deze panden alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd.

Lasten

Begroot € -463
Voorgestelde wijziging € -30
Begroting na wijziging € -493
ga terug