Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.61 OZB Woningen

0.61 OZB Woningen

0.6.1

Het totaal van de OZB blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie

Lasten

Begroot € -228
Voorgestelde wijziging € 15
Begroting na wijziging € -212
ga terug