Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting

4.2.1

Zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting

IHP
Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) wordt in juni ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het IHP omschrijft de mogelijke voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting voor de periode 2019-2034 op basis van een visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. De relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied zijn in beeld gebracht en afgezet tegen het huidige beleidskader en mogelijk aanvullende ambities. Er is gekeken naar de huidige capaciteit van de gebouwen, ontwikkelingen in leerlingenprognoses en ruimtebehoefte. Dit alles is vertaald in een aantal scenario’s om te komen tot de gewenste voorzieningenstructuur. Afhankelijk van het gekozen scenario zullen de kosten hiervoor in de begroting worden verwerkt.

Tijdelijke huisvesting Rijnlands Lyceum
Het Rijnlands Lyceum start in augustus 2019 met het internationaal onderwijs. Deze leerlingen kunnen niet gehuisvest worden in de reguliere huisvesting. Er is niet voldoende ruimte om hierin te voorzien. Gezien de prognose van het aantal te verwachten leerlingen zullen voorafgaand aan de permanente bouw deze leerlingen opgevangen worden in noodlokalen. Binnenkort zal hierover een apart voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

4.2.2

De kwaliteit van de onderwijsgebouwen behouden

Zie 4.2.1.

4.2.3

Optimaal gebruik onderwijsgebouwen

Lasten

Begroot € -1.271
Voorgestelde wijziging € -20
Begroting na wijziging € -1.291
ga terug